Organisatie

Iedere school, dus ook ons IKC Warande, is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschap in het basisonderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschap zitten personeelsleden van de school en ouders. Hoewel de kinderopvang geen MR kent, sluiten de taken van de oudercommissie van de kinderopvang nauw aan bij die van de MR van school. In het schooljaar 2014/2015 is er gestart met een integrale kindcentrumraad. IKC Warande geeft voorkeur aan een MR bestaande uit medewerkers en ouders die een relatie hebben met opvang en/of onderwijs voor het gehele kindcentrum. De IKC-raad  bestaat uit idealiter uit 8 leden waarbij de oudergeleding bestaat uit 4 ouders. Zij vertegenwoordigen alle ouders met kinderen op de dagopvang en/of basisschool. De medewerkersgeleding zal bestaan uit 2 medewerkers van de basisschool en 2 medewerkers van de kinderopvang.

De kindcentrumraad overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke schoolzaken, zoals onder meer formatie, verbouw- en nieuwbouw, beleidszaken en veiligheid in en om school. De schooldirectie – die meestal optreedt namens het schoolbestuur – is daarbij verplicht om de kindcentrumraad goed te informeren.

De kindcentrumraad (KCR) vergadert volgens een jaarplanning die te vinden is op de website van het kindcentrum.

De kindcentrumraad is te bereiken via de mail kcraad.warande@stichtingschool.nl en via de witte brievenbus in de hal rechts naast de ingang van het kindcentrum.

De GMR:

Is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die meepraat over het beleid van Stichting SchOOl en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten.