Onze missie en visie

Missie en visie van kinderopvang en basisschool

IKC Warande streeft naar één pedagogische – inhoudelijke lijn. Missie en visie zijn door alle medewerkers opgesteld. Maatschappelijke ontwikkelingen en het besef dat de kinderen, die zich in ons kindcentrum ontwikkelen ongeveer 20-25 jaar later als volwassene de maatschappij in gaan, zijn belangrijke overwegingen geweest in de formulering van onze missie en visie.

We zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen:

  • tot de persoon die ze zijn en willen worden;
  • wat betreft vaardigheden en kennis.

Hoe de leefwereld er over 15 jaar uit zal zien is moeilijk te voorspellen. De wereld verandert in een tempo als nooit tevoren.

Wat heeft een kind nodig die in 2030 naar welbevinden wil leven?

We stellen ons een mens voor die in staat is vol zelfvertrouwen zich open te stellen voor nieuwe onbekende ontwikkelingen en daar onderzoek naar durft te doen. Die dat samen doet met anderen en die nieuwe oplossingen creëert. Die de mogelijkheden van zijn verstand en gevoel kent en deze durft in te zetten. Een mens die respect heeft voor de planeet Aarde waar hij op leeft en die in verbinding leeft met zichzelf en de omgeving. Die leeft als wereldburger.

Hoe bereid je daar kinderen op voor?

Wij zijn van mening dat je vaardigheden kunt leren om met een snel veranderende wereld om te gaan.

Dus als je kinderen kunt leren:

  • dat ze vanuit zelfvertrouwen invloed hebben op de wereld om zich heen;
  • dat ze nieuwe uitdagingen aan kunnen gaan omdat ze geleerd hebben, hoewel soms spannend, maar wel leuk, dat er steeds een nieuwe weg te kiezen is;
  • dat ze daar niet alleen voor staan maar in een groter verband samenleven;

geef je ze een positieve attitude mee. Deze attitude zien wij als een belangrijke voorwaarde om je als mens, wereldburger, dienstbaar op te kunnen stellen in een snel veranderende wereld.

Wie het leven als zinvol ervaart, staat sterker, is gelukkiger en kan het beste in zichzelf, de ander en het andere naar boven halen.

Onze missie is te vatten in de woorden: “Opgroeien in verbondenheid”.

  1. met zichzelf,
  2. de anderen,
  3. de materie,
  4. de groep,
  5. het levensgeheel, de natuur, de wereld en de kosmos.

Verbondenheid werkt grondig, preventief. Opgroeien in verbondenheid heeft als effect dat je kinderen leert van binnenuit situaties waar te nemen en te waarderen naar wat ze zijn. Daarom is het leren van een eigen invulling van goed en kwaad erg belangrijk. In het kindcentrum willen wij de kinderen kansen bieden op ontplooiing en ontwikkeling.

Verbondenheid heeft twee componenten, namelijk een cognitieve en een affectieve component.

De cognitieve component:

Dit doen wij door in ons cursorisch aanbod, dat aan de kerndoelen van het ministerie voldoet, veel aandacht te besteden aan het opbrengstgericht werken aan de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. We streven ernaar resultaten te behalen hoger dan de inspectienorm; een school heeft nu eenmaal als belangrijke functie kinderen deze kennis en vaardigheden te leren en daarbij duidelijk resultaatgerichte doelen te stellen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan thematisch onderwijs, waarin de kinderen naast het vaste aanbod ook zelf invloed hebben op wat en hoe ze iets willen leren.

Wij willen de kinderen leren, hoe ze kunnen leren!!!

“Leren” doelen stellen en “leren” reflecteren zijn daarbij belangrijke vaardigheden.

Wij creëren een rijke ontwikkelomgeving, waarin kinderen hun talenten kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Naast je eigen individuele weg, leer je als kind in duo’s en in groepjes samen te werken/leren.

In die zin zien wij een doorlopende inhoudelijke en pedagogische ontwikkelingslijn van 0-13 jaar, waar de tussenschotten zijn verdwenen. Kinderen van 0-13 jaar ontmoeten elkaar in verschillende contexten en op verschillende georganiseerde momenten. Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de medewerkers van het kindcentrum; ook zij kunnen vanuit verschillende contexten en werkgroepen elkaars talenten delen en van elkaar leren.

De affectieve component:

Een positief gevoel over zichzelf en het andere ontwikkelen is een belangrijk leerdoel. Het benoemen van gevoelens van schoonheid, voor bijvoorbeeld de natuur, gevoelens van waardering voor bijvoorbeeld het vakmanschap dat nodig is voor het bouwen van een Batavia, gevoelens van genieten en van samen een feest te vieren. Ook gevoelens benoemen die niet prettig zijn, zoals verdriet en boosheid, daar waar er iets niet klopt bijvoorbeeld een ruzie of pesten.

We leren de kinderen dat ze invloed hebben op zichzelf en hun omgeving en dat ze kunnen kiezen daarin voor zichzelf en de ander het juiste te doen. Er zijn gelegenheden genoeg: kinderen maken pret, helpen elkaar en wisselen ervaringen uit.

Regels in het kindcentrum zijn positief gesteld en beschrijven gewenst gedrag. Deze regels staan altijd in het teken van verbondenheid. Op het moment dat een kind uit verbinding raakt met zichzelf of de anderen, is de kans op het ontstaan van conflicten groot. In die zin zijn de regels een middel om opnieuw in verbinding te komen en deze worden bewust door het team van het kindcentrum ingezet.

Als team van IKC Warande gaan wij de uitdaging aan, om bewust te zijn van al die onderscheidende situaties en de kans te benutten om daar vanuit verbondenheid mee om te gaan.

Dat wat wij van kinderen verwachten, verwachten we ook van onszelf als team. Wij passen bovenstaande principes rondom verbondenheid ook bewust toe in onze communicatie met onszelf, onze teamleden, de kinderen en de ouders.