Ouderbetrokkenheid

Wij kiezen als team voor het begrip ouderbetrokkenheid als het gaat om de rol die wij van de ouders verwachten tijdens de hele ontwikkelingsperiode van hun kinderen op IKC Warande. Wij zien ouders als partners.

Het woord partner geeft een vorm van gelijkwaardigheid aan. Ouders en medewerkers stimuleren de ontwikkeling van de kinderen. De ouder kent zijn kind als geen ander en weet er dus veel over te vertellen. De medewerker ervaart het kind een aantal uur per dag en leert het kind ook kennen vanuit zijn professie. Overleg en afstemming tussen kind – ouder – medewerker is voor ons heel belangrijk. Wij willen kinderen leren zelfsturing te geven aan hun leven en daar verantwoordelijkheid voor op te pakken. Het is dus logisch dat zowel de medewerker als de ouder daarin zijn verantwoordelijkheid oppakt. We zullen dus met elkaar praten over de manier waarop we dat willen doen; afstemmen dus.

Dat vraagt van ouders en medewerkers een open houding en bereidheid naar elkaar te luisteren. De daaruit voortkomende afspraken worden in het kinddossier vastgelegd. In samenspraak met de IKC-Raad zal het team de komende jaren vormgeven aan ouderbetrokkenheid.

Dat begint al bij de intake tijdens de inschrijving op het kindcentrum. Daar wordt verteld welke pedagogische- en onderwijskundige doelen wij nastreven en de manier waarop wij dat willen bereiken. Ouders en kinderen krijgen zo een beeld of dat bij hen past en maken een keuze.

Afstemming over de vorderingen in de ontwikkeling en het welzijn van het kind kun je deels plannen en deels niet.

Onze ambitie is dat wij aan het eind van de schoolplanperiode voldoen aan de volgende criteria van het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.

DE 10 STANDAARDEN VOOR OUDERBETROKKENHEID 3.0

 1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
 2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
 3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
 4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
 5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
 6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
 8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
 9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.
 10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Samen met de regiegroep is bepaald welke drie criteria we in ieder geval in 2019 willen bereiken.

 1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
 2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
 3. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.