Kindcentrumraad

Kindcentrum Warande kent geen medezeggenschapsraad (Wet medezeggenschap op scholen) en oudercommissie (Wet op de kinderopvang) maar een Kindcentrum Raad. De Kindcentrum Raad wil naadloos aansluiten bij de integrale aanpak van opvang en onderwijs en toewerken naar een integrale benadering om:
a.  te voorkomen dat de leiding van het IKC in twee wettelijk verplichte organen over dezelfde onderwerpen overleg moet voeren, terwijl juist een IKC breed beleid beoogd wordt;
b. vraagstukken integraal te benaderen, omdat ze voor alle kinderen de hele dag van toepassing zijn;
c. het werken vanuit één pedagogisch en didactische visie te bevorderen en met ouders te bespreken.

In de Kindcentrum Raad zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd. In principe wordt van onderstaand organigram uitgegaan. De praktische invulling van met name de oudergeleding is ook afhankelijk van de aanmeldingen die bij nieuwe verkiezingen of tussentijdse vacatures worden ontvangen.

Organigram groot

De algemene doelstelling van de Kindcentrum Raad Warande luidt als volgt:
a. Bevordert openheid en onderling overleg in het Kindcentrum.
b. Behartigt belangen van ouders en kinderen.
c. Geeft alle bij het Kindcentrum betrokkenen schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de KCR . De oudergeleding en personeelsgeleding wordt in staat gesteld om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan overleg met achterban te voeren.

In de documenten “Ontwerp Kindcentrum Raad IKC Warande” en het “Reglement Kindcentrum Raad Warande” kunt u meer informatie terug vinden.

Naast de formele uit de wetten afgeleide onderwerpen heeft de Kindcentrum Raad in het schooljaar 2014-2015 drie aandachtsgebieden benoemd.
• Integraliteit
• Kwaliteit
• Huisvesting

Binnen deze aandachtsgebieden zullen elk schooljaar een aantal speerpunten worden benoemd waar de IKC Raad extra aandacht aan zal besteden.

Hier vindt u de Begroting en jaarverslag kindcentrumraad

De IKC Raad komt dit jaar op de volgende data bij elkaar;
Ma 23 sep ‘19
Ma 4 nov ‘19
Ma 9 dec ‘19
Ma 3 feb ‘19
Ma 16 mrt ‘19
Ma 11 mei ‘19
Ma 22 jun ‘19