SchOOLwiki

zoekopdracht

15 resultaten in categorie ""

940 uren model

Uw kind krijgt van groep 1 t/m 8 minimaal 7520 lesuren. Kindcentrum Warande maakt gebruik van het 940-urenmodel. Elk jaar gaat elk kind minimaal 940 uur naar school. Alle lesdagen van maandag t/m vrijdag zijn bij ons even lang: 25 uur per week. Het continurooster houdt...
Lees verder

beleid

Het Meerjaren Beleidsplan van Kindcentrum Warande, Opvang en Onderwijs loopt van 2011-2015. Hierin vindt u op basis van het Koersplan van Stichting SchOOl de beschrijving van onze plannen. Vanuit het beleidsplan wordt een jaarplan opgesteld. Daarin wordt concreet beschreven waar het accent het komende jaar op zal liggen....
Lees verder

bestuur

Stichting SchOOl voor openbaar onderwijs heeft in haar koersplan opgenomen dat ze streeft naar kindcentra van 0-13 jaar. In nauwe samenwerking met GO! Kinderopvang is Kindcentrum Warande het eerste gezamenlijke project om te komen tot een Kindcentrum. Voor beide besturen geldt dat ze door de...
Lees verder

feesten

Als een kind jarig is, kan dat in overleg op het Kindcentrum worden gevierd. Als ouder mag je hierbij zijn. Er wordt voor het kind gezongen, een muts gemaakt en het kind mag trakteren. Om gezond eten te stimuleren, graag een verantwoorde en gezonde traktatie....
Lees verder

GO! Kinderopvang

GO! Kinderopvang is een erkende kinderopvangorganisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar met opvang bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bent u op zoek naar een opvang voor uw kinderen? Dan biedt GO! u de oplossing. De gezelligheid van een groep in...
Lees verder

gezondheid

Voeding In alle groepen is aandacht voor goede en verantwoorde voeding. Elke dag is er een vast moment voor het eten en drinken en de tussendoortjes. We willen graag dat kinderen minimaal één keer per dag fruit eten. We eten en drinken samen aan tafel of...
Lees verder

klachten

In ons Kindcentrum vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Door een open communicatie kunnen we als er een verschil van inzicht over een gebeurtenis is, in bijna alle gevallen tot een goede oplossing komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u als...
Lees verder

naar voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad organiseren informatieavonden en delen folders uit. De groepsleerkracht van groep 8 heeft een adviserende rol. In januari hebben u en uw kind een adviesgesprek. Dit advies wordt vastgelegd in een schoolverlaterrapport. Hierin staan ook de gegevens van de...
Lees verder

ontwikkeling van het kind

Door gerichte activiteiten en alert zijn op het individuele kind en zijn behoeftes, wordt zorg gedragen dat alle ontwikkelingsgebieden op het juiste moment worden gestimuleerd. Een kind tussen de 0 en 4 jaar maakt een grote lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling door. Van een liggende...
Lees verder

opvallend gedrag

Het kan voorkomen dat een medewerker opvallend gedrag observeert bij een kind. Met opvallend gedrag bedoelen wij het gedrag van een kind dat niet aansluit bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Het kan hier gaan om een kind dat stil en teruggetrokken, angstig, depressief, agressief of...
Lees verder

regels

Regels in het Kindcentrum zijn positief gesteld en beschrijven gewenst gedrag. Deze regels staan altijd in het teken van verbondenheid. Op het moment dat een kind uit verbinding raakt met zichzelf of de anderen, is de kans op het ontstaan van conflicten groot. In die...
Lees verder

rust en structuur

Rust en structuur zijn belangrijke elementen bij het bevorderen van een goede ontwikkeling van een kind. Het ritme en de vaste rituelen geven een kind houvast wat zijn gevoel van veiligheid en vertrouwdheid versterkt. Door structuur en rust weet een kind wat het kan verwachten...
Lees verder

sociale vaardigheden

Kinderen leren heel veel door de onderlinge omgang met elkaar. Er zijn binnen het Kindcentrum kinderen van diverse leeftijden. Deze gemengde samenstelling biedt veel mogelijkheden om sociale vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. De jongere kinderen leren van de oudere kinderen. De oudere kinderen kunnen...
Lees verder

specifieke behoeften

Het is de uitdaging om het kind dat te geven wat het nodig heeft, waar het aan toe is. Daarom worden groepsplannen geschreven waarbij er gekeken wordt naar de onderwijsbehoefte van elk individueel kind. In het groepsplan heeft elk kind zijn plekje. We gebruiken het...
Lees verder

verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan meldt u dit voor schooltijd. Als bij de verzuimregistratie om half 9 uur blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. Krijgen...
Lees verder