SchOOLwiki

zoekopdracht

27 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

940 uren model

Uw kind krijgt van groep 1 t/m 8 minimaal 7520 lesuren. Kindcentrum Warande maakt gebruik van het 940-urenmodel. Elk jaar gaat elk kind minimaal 940 uur naar school. Alle lesdagen van maandag t/m vrijdag zijn bij ons even lang: 25 uur per week. Het continurooster houdt in, dat alle leerlingen van de basisschool uit groep 1 t/m 8, elke dag van de week van half 9 tot 2 uur naar school gaan. De middagpauze is teruggebracht naar een half uur. Er is geen verschil meer in onderwijstijd tussen onderbouw en bovenbouw. Naast allerlei voordelen in combinatie met opvang, biedt het continurooster voor de kinderen en leerkrachten meer balans in het dagritme. Daar waar de kinderen om 2 uur naar de BSO of naar huis gaan en eventueel wat huiswerk maken, hebben de leerkrachten na een korte pauze, tijd om lessen voor te bereiden, te vergaderen of contact met u als ouder te leggen....
Lees verder

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

beleid

Het Meerjaren Beleidsplan van Kindcentrum Warande, Opvang en Onderwijs loopt van 2011-2015. Hierin vindt u op basis van het Koersplan van Stichting SchOOl de beschrijving van onze plannen. Vanuit het beleidsplan wordt een jaarplan opgesteld. Daarin wordt concreet beschreven waar het accent het komende jaar op zal liggen. Centraal staat steeds de vraag: Doen we de goede dingen en doen we die goed? In die zin evalueren we jaarlijks ons plan en stellen we de doelen bij voor het daarop volgend jaar....
Lees verder

bestuur

Stichting SchOOl voor openbaar onderwijs heeft in haar koersplan opgenomen dat ze streeft naar kindcentra van 0-13 jaar. In nauwe samenwerking met GO! Kinderopvang is Kindcentrum Warande het eerste gezamenlijke project om te komen tot een Kindcentrum. Voor beide besturen geldt dat ze door de nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs willen komen tot een hogere kwaliteit in de ontwikkeling van kinderen. Voor verdere algemene informatie over beide organisaties verwijzen we u naar de websites. GO!, www.go-kinderopvang.nl en stichting SchOOl, www.openbaarprimaironderwijs.nl....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

feesten

Als een kind jarig is, kan dat in overleg op het Kindcentrum worden gevierd. Als ouder mag je hierbij zijn. Er wordt voor het kind gezongen, een muts gemaakt en het kind mag trakteren. Om gezond eten te stimuleren, graag een verantwoorde en gezonde traktatie. De medewerker kan daarover adviseren. Andere feestdagen en feestelijke momenten worden ook gevierd zoals Carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, geboorte van broertje of zusje en eventueel feesten vanuit andere tradities....
Lees verder

GO! Kinderopvang

GO! Kinderopvang is een erkende kinderopvangorganisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar met opvang bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bent u op zoek naar een opvang voor uw kinderen? Dan biedt GO! u de oplossing. De gezelligheid van een groep in een kinderdagverblijf of de kleinschaligheid en flexibiliteit van gastouderopvang? Na schooltijd – onder begeleiding – met vriendjes spelen? Of spelenderwijs voorbereiden op de basisschool? Bij GO! kan het allemaal. Uw kind wordt in een veilige warme, vertrouwde en respectvolle omgeving waarin ruimte is voor de eigenheid van uw kind opgevangen. De verschillende vestigingen liggen verspreid door heel Lelystad. Meer weten? Kijk op www.go-kinderopvang.nl....
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

gezondheid

Voeding In alle groepen is aandacht voor goede en verantwoorde voeding. Elke dag is er een vast moment voor het eten en drinken en de tussendoortjes. We willen graag dat kinderen minimaal één keer per dag fruit eten. We eten en drinken samen aan tafel of in de kring. Er wordt gelijk gestart en we wachten tot iedereen klaar is. De medewerker stimuleert de kinderen in het gezonde eten. Fruit eten wordt aantrekkelijk gemaakt. Beweging Ook beweging draagt bij aan een gezond leven. Een kind heeft lichaamsbeweging nodig voor zijn ontwikkeling. In het activiteitenaanbod wordt tijd ingeruimd voor bewegingsspel binnen en buiten. Hygiene Hygiëne is van groot belang voor een gezonde leefomgeving. We hebben aandacht voor het wassen van de handen na het bezoek van het toilet en voor het eten. Ook het leren van neussnuiten en hygiëne tijdens het hoesten hoort hierbij. De medewerkers zorgen voor een schone omgeving en materialen. Daarbij zijn het hygiënebeleid van de SKL en de bijbehorende werkinstructies leidend....
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

klachten

In ons Kindcentrum vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Door een open communicatie kunnen we als er een verschil van inzicht over een gebeurtenis is, in bijna alle gevallen tot een goede oplossing komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u als ouder een klacht indienen bij de klachtencommissie. Ons Kindcentrum volgt daarin de wettelijk voorgeschreven klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs en voor opvang....
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

naar voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad organiseren informatieavonden en delen folders uit. De groepsleerkracht van groep 8 heeft een adviserende rol. In januari hebben u en uw kind een adviesgesprek. Dit advies wordt vastgelegd in een schoolverlaterrapport. Hierin staan ook de gegevens van de Cito leerlingvolgsysteem toets. Kindcentrum Warande zorgt in persoonlijke gesprekken met de nieuwe school voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. In de jaren daarna worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. Als uw kind meer begeleiding nodig heeft, kan het Leerwegondersteunend onderwijs of Speciaal Voortgezet Onderwijs de juiste plek zijn. Natuurlijk komt zo’n advies niet uit de lucht vallen. In groep 7 wordt u op de hoogte gebracht als uw kind mogelijk naar een van deze onderwijsvormen zou kunnen/moeten gaan. Voor beide vormen gelden wettelijke toelatingsprocedures....
Lees verder

ontwikkeling van het kind

Door gerichte activiteiten en alert zijn op het individuele kind en zijn behoeftes, wordt zorg gedragen dat alle ontwikkelingsgebieden op het juiste moment worden gestimuleerd. Een kind tussen de 0 en 4 jaar maakt een grote lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling door. Van een liggende baby naar een lopende dreumes. Als het kind naar school gaat is de cognitieve ontwikkeling in volle gang. Daarnaast wordt het sociale element steeds belangrijker. Hoe houd ik me staande in een groep? Hoe kom ik voor mezelf op? Het is onze taak om het kind in de verschillende fasen te stimuleren en te begeleiden. De hele dag zijn er activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen die op dat moment aanwezig zijn. Zo is er een variatie in het aanbod, geschikt voor de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de jonge kinderen hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden. Hierdoor leren ze sneller en gemakkelijker. Ook hebben we aandacht voor de sociale ontwikkeling en samenwerken. Aan de motorische ontwikkeling besteden we aandacht door bewegingsactiviteiten binnen en buiten, maar ook het oefenen van vaardigheden als knippen en tekenen. Taalontwikkeling is ook een aandachtspunt. We benoemen zoveel mogelijk wat we doen en stimuleren kinderen taal te gebruiken. Voorlezen is daarin een belangrijke factor. Ook besteden we veel aandacht aan tellen, kleuren leren, dagen van de week, enz. Ten slotte is zelfredzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We leren kinderen zelf hun jas aantrekken, zelf naar het toilet gaan en zelf problemen oplossen. Als kinderen moeite hebben met bepaalde vaardigheden, dan worden ze gestimuleerd toch aan deze activiteit deel te nemen en zo nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Doordat kinderen in principe van 0 tot 13 jaar op het Kindcentrum zitten, bouwen we een band op met het kind en ouders. Alle medewerkers binnen het Kindcentrum kennen alle kinderen. Doordat we kinderen lang volgen, kunnen we beter en gerichter een aanbod voor elk kind ontwikkelen. Van elk kind wordt jaarlijks het ontwikkelingsniveau, met de sterke en zwakke kanten in kaart gebracht met een ontwikkelingsverslag. Het activiteitenaanbod binnen het Kindcentrum voldoet aan een aantal voorwaarden: de activiteiten worden vanuit acht thema’s voorbereid, de zogeheten kernconcepten; voor elk kind is er een interessant en uitdagend aanbod; er is voor alle leeftijdsgroepen binnen het Kindcentrum een passend aanbod; er wordt een beroep gedaan op alle ontwikkelingsgebieden; alle ruimtes binnen het Kindcentrum worden optimaal benut voor de activiteiten; het is een wisselend aanbod waarbij het kind kan kiezen tussen verschillende activiteiten; er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit (seizoenen, feestdagen, enz.) en wat leeft bij de kinderen; de activiteiten worden structureel, op vaste momenten, Kindcentrumbreed, georganiseerd. ...
Lees verder

opvallend gedrag

Het kan voorkomen dat een medewerker opvallend gedrag observeert bij een kind. Met opvallend gedrag bedoelen wij het gedrag van een kind dat niet aansluit bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Het kan hier gaan om een kind dat stil en teruggetrokken, angstig, depressief, agressief of hyperactief is. Of een kind dat meer uitdaging en prikkels nodig heeft dan andere kinderen van die leeftijd. Ook kan het kind motorische, spraak- of taalmoeilijkheden hebben. Als wij opvallend gedrag bij een kind signaleren en het gedrag vormt een probleem voor hem en/of een ander, dan wordt dit besproken met ouders. In overleg met ouders kunnen dan de volgende stappen ondernomen worden. Observaties. Deze observaties kunnen gedaan worden door de medewerker zelf, door een collega of de leidinggevende. Als het kan, vragen wij informatie op bij andere instellingen. Zoals de wijkverpleegkundige, huisarts of andere deskundigen waar de SKL contact mee heeft. Wanneer de observaties zijn afgerond, bekijken we met de ouders wat verder gedaan kan worden. Aanpak op de groep. Dit kan een aanpak zijn van het kind op de eigen groep, dat met de ouders wordt afgestemd. In dat kader kan een orthopedagogische hulp voor de medewerkers ingeschakeld worden. Deze adviseert de medewerkers in het opzetten van een goed handelingsplan rond het kind en op het Kindcentrum. Alternatieven. Ook kan blijken dat het kind niet past binnen de setting van het Kindcentrum. Samen met de ouders wordt dan gekeken naar alternatieven binnen of buiten de SKL. Ons doel is altijd om de ouders en het kind op een zo goed mogelijke manier te helpen en te begeleiden. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouders de hoofdverantwoordelijken zijn met betrekking tot hun kind en zullen, indien het kind niet in gevaar komt, hun beslissing ten aanzien van het kind accepteren en respecteren. Indien er door het opvallende gedrag vermoedens van kindermishandeling zijn, zal er gehandeld worden volgens het SKL protocol ‘vermoedens kindermishandeling’....
Lees verder

regels

Regels in het Kindcentrum zijn positief gesteld en beschrijven gewenst gedrag. Deze regels staan altijd in het teken van verbondenheid. Op het moment dat een kind uit verbinding raakt met zichzelf of de anderen, is de kans op het ontstaan van conflicten groot. In die zin zijn de regels een middel om opnieuw in verbinding te komen en ze worden door het team van het Kindcentrum bewust zo ingezet....
Lees verder

rust en structuur

Rust en structuur zijn belangrijke elementen bij het bevorderen van een goede ontwikkeling van een kind. Het ritme en de vaste rituelen geven een kind houvast wat zijn gevoel van veiligheid en vertrouwdheid versterkt. Door structuur en rust weet een kind wat het kan verwachten en wat er op een dag gebeurt. Daarbij kunnen de pedagogisch medewerkers hierdoor voldoende tijd aan ieder kind besteden. Alle groepen hanteren daarom in grote lijnen een vaste en gelijke dagindeling. Deze dagindeling omvat momenten van rust, eten, drinken en activiteiten. Voor de baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen dagritme, zoals aangegeven door de ouders, aangehouden. Als dit niet helemaal lukt, overleggen de medewerkers en ouders samen over een oplossing. Elke groep is naar leeftijd samengesteld en heeft een vaste groepsleiding en eigen (basis)ruimte. In deze ruimte wordt gegeten en gedronken. Vanuit de groep ondernemen kinderen activiteiten op de eigen groep of in een andere ruimte. De ruimtes zijn ingericht naar functie en soort activiteit....
Lees verder

sociale vaardigheden

Kinderen leren heel veel door de onderlinge omgang met elkaar. Er zijn binnen het Kindcentrum kinderen van diverse leeftijden. Deze gemengde samenstelling biedt veel mogelijkheden om sociale vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. De jongere kinderen leren van de oudere kinderen. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen of ze helpen de groepsleiding. Er zijn veel interacties die een variëteit aan leer en ontwikkelingsmomenten bieden, bijvoorbeeld samen spelen, het overleggen hierover, rekening houden met elkaar. Zo wordt er bij conflicten niet altijd direct ingegrepen, maar worden de kinderen gestimuleerd zelf een ruzie op te lossen. De kinderen worden betrokken bij het maken van een gezellige sfeer door bijvoorbeeld de ruimte te versieren. Opruimen hoort daar natuurlijk ook bij. De medewerkers begeleiden en structureren dit leerproces. Dit doen ze door duidelijk te zijn over wat er verwacht wordt, één lijn tussen de groepsleiding en een positieve en opbouwende houding. De sfeer is huiselijk en doet denken aan een groot gezin. Binnen een groot gezin zijn duidelijke afspraken van belang. Deze zijn vastgelegd in regels. Deze geven richting, duidelijkheid en houvast aan de kinderen over wat wel en wat niet mag. Er zijn algemene regels die gelden voor het gehele Kindcentrum. Daarnaast kunnen er voor de verschillende groepen specifieke afspraken gelden. Daarover vindt afstemming plaats tussen de groepen, zodat de grote lijn gelijk blijft. Binnen het Kindcentrum vinden we het belangrijk dat de kinderen emoties (leren) uiten en leren hiermee om te gaan. We bieden hier de ruimte voor en de grenzen waarbinnen dit kan. Bijvoorbeeld: boos zijn mag, maar het is niet goed dit uit te vechten. Het is de taak van de medewerkers om bij te dragen aan een positief verloop van deze processen. Wij nemen ieder kind serieus in zijn behoefte en geven daarmee aan dat hij als ‘individueel persoon’ belangrijk is. Kinderen hebben de vrijheid om te zeggen wat hen bezighoudt. De medewerkers gebruiken in hun omgang met de kinderen een uitnodigende of stimulerende vraagstelling zoals: “Heb je zelf een idee? Wat wil je dat ik voor je doe? Of wat ga je er zelf aan doen?”. Succes behalen door passende taken of opdrachten geeft het kind zelfvertrouwen....
Lees verder

specifieke behoeften

Het is de uitdaging om het kind dat te geven wat het nodig heeft, waar het aan toe is. Daarom worden groepsplannen geschreven waarbij er gekeken wordt naar de onderwijsbehoefte van elk individueel kind. In het groepsplan heeft elk kind zijn plekje. We gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem om aanvullende informatie te krijgen over de leervorderingen van uw kind. Zo streven we ernaar uw kind de instructie op zijn/haar niveau te geven. Zo kan bijvoorbeeld een kind uit groep 6 nog rekeninstructie krijgen op niveau van groep 5. Ook de meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen daarin aandacht en behouden zo hun uitdaging. ‘Zittenblijven’ verdwijnt zo uit het jargon van het Kindcentrum. Toch kan het voorkomen dat kinderen om specifieke redenen meer onderwijstijd krijgen door ze een jaar langer op de basisschool te houden. Dit gebeurt in nauw overleg met u als ouder. Voor de enkele leerling die zorg nodig heeft die niet binnen het groepsplan kan worden opgenomen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Uiteindelijk zou ook plaatsing op een SBO school (speciaal basisonderwijs) mogelijk zijn....
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan meldt u dit voor schooltijd. Als bij de verzuimregistratie om half 9 uur blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. Krijgen wij geen contact dan wordt de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder