SchOOLwiki

zoekopdracht

opvallend gedrag

Het kan voorkomen dat een medewerker opvallend gedrag observeert bij een kind. Met opvallend gedrag bedoelen wij het gedrag van een kind dat niet aansluit bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Het kan hier gaan om een kind dat stil en teruggetrokken, angstig, depressief, agressief of hyperactief is. Of een kind dat meer uitdaging en prikkels nodig heeft dan andere kinderen van die leeftijd. Ook kan het kind motorische, spraak- of taalmoeilijkheden hebben. Als wij opvallend gedrag bij een kind signaleren en het gedrag vormt een probleem voor hem en/of een ander, dan wordt dit besproken met ouders. In overleg met ouders kunnen dan de volgende stappen ondernomen worden.

  • Observaties. Deze observaties kunnen gedaan worden door de medewerker zelf, door een collega of de leidinggevende. Als het kan, vragen wij informatie op bij andere instellingen. Zoals de wijkverpleegkundige, huisarts of andere deskundigen waar de SKL contact mee heeft. Wanneer de observaties zijn afgerond, bekijken we met de ouders wat verder gedaan kan worden.
  • Aanpak op de groep. Dit kan een aanpak zijn van het kind op de eigen groep, dat met de ouders wordt afgestemd. In dat kader kan een orthopedagogische hulp voor de medewerkers ingeschakeld worden. Deze adviseert de medewerkers in het opzetten van een goed handelingsplan rond het kind en op het Kindcentrum.
  • Alternatieven. Ook kan blijken dat het kind niet past binnen de setting van het Kindcentrum. Samen met de ouders wordt dan gekeken naar alternatieven binnen of buiten de SKL.

Ons doel is altijd om de ouders en het kind op een zo goed mogelijke manier te helpen en te begeleiden. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouders de hoofdverantwoordelijken zijn met betrekking tot hun kind en zullen, indien het kind niet in gevaar komt, hun beslissing ten aanzien van het kind accepteren en respecteren. Indien er door het opvallende gedrag vermoedens van kindermishandeling zijn, zal er gehandeld worden volgens het SKL protocol ‘vermoedens kindermishandeling’.