Werkwijze en inhoud onderwijs en opvang

Groeperingvorm

In het kindcentrum werken we met basisgroepen. In de basisgroep krijgen kinderen op niveau aanbod en instructie. De verwerking van de oefenstof kan op verschillende plekken plaatsvinden. Kinderen maken zelf of samen met hun medewerker een keuze waar ze aan het werk gaan.

We kennen 3 units. In onderstaand overzicht ziet u hoe de units verdeeld zijn.

Unit Leeftijd of groep kinderen Omschrijving

1

rechtervleugel

 

0 t/m 4 jaar

0 tot 4 jaar

Groep 1 en 2 c

Groep 1 en 2 d

4 t/m 6 jaar

 

Opvang/KDV

Opvang/KDV

Onderwijs

 

BSO

 

2

linkervleugel

Groep 1 en 2 a

Groep 1 en 2 b

Groep 3 a

Groep 3 b

Groep 4

4 t/m 7 jaar

 

Onderwijs

 

 

 

 

BSO

3

boven

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

8 t/m 12 jaar

 

Onderwijs

 

 

 

BSO

 

Bij unit 1 bijvoorbeeld in de leeftijd 0 tot 4 jaar is er veel aandacht voor ontwikkelingsgebieden o.a. het vergroten van de zelfstandigheid en de voorbereiding op onderwijs.

Met dit laatste bedoelen we dat bijvoorbeeld de peuters op afgesproken momenten samen met de kinderen uit groep 1 en 2 meedoen met de activiteiten rondom kernconcepten. Ook wordt er elke dag interactief voorgelezen aan de peuters en de kinderen uit groep 1 en 2 door een medewerker van de opvang. Naast de activiteiten met de kinderen uit de onderbouw, wordt het activiteiten aanbod ook voor de peuters via een planbord aangeboden en is de kring een vast onderdeel in het dagritme. We denken dat kinderen hierdoor soepel doorstromen naar groep 1.

Overdracht peuters

Wij gebruiken hiervoor het overdrachtsformulier van kinderopvang naar Basisonderwijs. Binnen het kindcentrum is er de zogenaamde warme overdracht. Door de wendagen en het regelmatige contact tussen opvang en onderwijs, is de overstap van uw kind geleidelijk. Hierdoor leren ze sneller en gemakkelijker en dat heeft weer een positief effect op de hele schoolloopbaan van het kind.

Bij de overstap naar basisonderwijs buiten het kindcentrum vragen wij uw toestemming om de formulieren naar de desbetreffende school te sturen.

Dit geldt ook voor de andere basisgroepen. Ontwikkelingsmaterialen op verschillende niveau’s staan in de directe leeromgeving van het “nieuwsgierige” kind. Dit is één van de principes waar wij vanuit gaan; namelijk: “elk kind heeft de natuurlijke drang zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te gaan verkennen”. Daar waar mogelijk maken wij verbinding tussen opvang en onderwijs; dat geldt op alle niveaus in de organisatie.

Door onze organisatie van het onderwijs van elke dag, streven we ernaar om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. De groepsmedewerker beschrijft die groepering in een zogenaamd groepsplan. Daarin heeft elk kind zijn plekje, binnen een groepje andere kinderen. Zo streven we ernaar uw kind de instructie op zijn/haar niveau te geven.

Een opvangdag 0-4 binnen IKC Warande ziet er doorgaans als volgt uit, we streven ernaar de dagindeling bij de allerjongsten zoveel mogelijk op kindniveau aan te bieden.

7.00 – 9.00 uur: Opening kindcentrum, kinderen worden gebracht en welkom geheten, informatie over het kind wordt uitgewisseld; vrij spelen/aan tafel spelen.

9.15 uur – 9.30 uur: Samen met de kinderen opruimen; Verschoon/toiletronde.

9.30 uur – 10.00 uur: Gezamenlijk aan tafel voor drinken en eten, liedjes zingen, voorlezen of iets dergelijks.

10.00 uur – 11.00 uur: Tijd voor activiteiten/buitenspelen of vrij spel. De 3+kinderen gaan naar groep 1/2.

11.00 uur – 11.15 uur: Samen met de kinderen opruimen.

11.30 uur – 12.15 uur: Gezamenlijk aan tafel voor de lunch.

12.15 uur – 12.30 uur: Einde lunch, verschoon/toilet ronde.

12.30 uur – 14.00 uur: Kinderen worden gehaald of gebracht als zij een halve dag opvang hebben. Er zijn twee slaapkamers waar kinderen volgens hun eigen ritme kunnen slapen.

14.00 uur – 15.00 uur: Kinderen komen uit bed, worden verschoond, aangekleed en opgefrist.

15.00 uur – 15.30 uur: Gezamenlijk aan tafel voor drinken, eten en liedjes zingen.

15.30 uur – 16.30 uur: Activiteiten/buitenspelen of vrij spel.

16.30 uur: Samen met de kinderen opruimen, laatste verschoning, nog een klein koekje of crackertje eten.

16.00 uur – 18.30 uur: Kinderen worden opgehaald. Activiteiten.

18.30 uur: Sluiting kindcentrum.

Het onderwijs binnen IKC Warande kun je grofweg in 3 werkblokken verdelen:

Blok 1:  08.30 – 10.15: Instructie in de basisvakken taal, spelling en begrijpend lezen en begeleiding bij het werken aan de basisvakken.

Blok 2:  10.30 – 12.00: Instructie rekenen en begeleiding bij het werken aan de basisvakken, met een reflectie op het leerproces samen met uw kind.

Blok 3:  12.30 – 14.00: Lezen en aansluitend aan het werk met de kernconcepten (thematisch zaakvakonderwijs en expressie).